Nota prawna oraz ochrona danych osobowych /RODO/

Każda osoba która przystępuje do korzystania z serwisu www.draft.net.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

Serwis draft.net.pl jest stroną internetową zawierającą informacje na temat oferty firm Grupy DRAFT, tj.:  DRAFT Ilona Kubiak z/s w Sieradzu 98-200 ul. Polna 3/5 NIP:8271186179 oraz DRAFT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Sieradzu 98-200 ul. Polna 3/5 KRS: 0000711926, NIP:8272316365 w zakresie produktów i usług oferowanych przez firmy Grupy DRAFT oraz szeroko pojętego rynku budowlanego. Informacje i materiały w nim zawarte w części pochodzą od osób trzecich oraz od firm i instytucji współpracujących z firmami Grupy DRAFT. Integralną częścią serwisu draft.net.pl jest fun page DRAFT w portalu społecznościowym Facebook dostępny pod adresem www.Facebook.com/DRAFTnetpl.

Korzystanie z serwisu draft.net.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

DRAFT w serwisie draft.net.pl publikuje bannery, teasery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (firm i podmiotów współpracujących) którzy mogą w wyniku umów korzystać z logo DRAFT.

DRAFT nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela. DRAFT nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach firm i podmiotów współpracujących.

Zarówno układ treści zawarty w serwisie draft.net.pl jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.

Zawartość serwisu draft.net.pl może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony podmiotów Grupy DRAFT i w ramach przeznaczenia określonego przez DRAFT.

Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach draft.net.pl. podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

______________ RODO ______________

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE.L Nr 119,str.1) w dalszej treści zwane „RODO” dotyczące przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich informacji.

W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje odnoszące się do przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO, w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych są firmy Grupy DRAFT, tj.: DRAFT Ilona Kubiak z/s w Sieradzu 98-200 ul. Polna 3/5 NIP:8271186179, e-mail: draft@draft.net.pl oraz DRAFT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Sieradzu 98-200 ul. Polna 3/5 KRS: 0000711926, NIP:8272316365, e-mail: spolka@draft.net.pl.
 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub z wykorzystaniem kanałów komunikacji elektronicznej na adresy wykazane w pkt. 1.
 3. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Grupy DRAFT na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO wyłącznie dla zawarcia i realizacji wiążących nas z Panem/Panią umów oraz w celu marketingu własnych produktów i usług, dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umów i nie będą udostępniane innym podmiotom poza firmami świadczącymi na rzecz podmiotów Grupy DRAFT usługi (wsparcie IT, ochrona mienia, podwykonawstwo, obsługa księgowa i prawna itp.) przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 4. Pana/Pani/Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji umów, dochodzenia ewentualnych roszczeń, prowadzenia marketingu własnych produktów i usług, oferowaniu sprzedaży produktów, a po tym czasie zostaną zarchiwizowane a następnie usunięte.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane są, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych obowiązującą w podmiotach Grupy DRAFT.
 6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła ogólnodostępne tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) oraz uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana/Państwa w wyniku współpracy.
 7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 8. Państwa dane nie będą przekazywane żadnym obcym podmiotom, organizacjom ani instytucjom międzynarodowym.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 10. Podanie przez Pana/Panią/Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i udziału w marketingu, a ich nie podanie spowoduje brak możliwości zawarcia umów i ich realizacji,

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przenoszenia Państwa danych osobowych,
 • wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.